COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

COVID-19  Gwybodaeth ar gyfer ein cwsmeriaid...


Fel aelod gwerthfawr o deulu Atebol, rydym yn ysgrifennu atoch i ddweud fod Atebol yn dal i fod yn gwbl ymroddedig i chi yn ystod y sefyllfa gwbl ddigynsail hon. Rydym yn gweithredu’n llawn a byddwn yn parhau i wasanaethu ein cwsmeriaid a’u gallu i greu, rhannu a chyhoeddi cynnwys gwych. Cysylltu pobl trwy gynnwys fu ein cenhadaeth ni erioed, a chyda’r newidiadau sydd i’w gweld yn ein gweithleoedd a’n cymunedau, mae’r genhadaeth honno’n fwy perthnasol a phwysig nag erioed o’r blaen.

Gan eich bod yn debygol o fod yn addasu i weithio mewn byd mwy rhithwir, lle bydd pwysigrwydd cynnwys digidol yn tyfu, rydym am eich gwneud yn ymwybodol o’r canlynol: 

Bydd POB archeb a wneir trwy ein gwefan atebol-siop.com yn cael ei cyflenwi fel arfer.
 Rydym yn cynnig fideos Amser Stori AM DDIM ar ein sianel YouTube
Mae gennym e-lyfr Cymraeg AM DDIM (isod) i egluro'r coronafeirws mewn ffordd ddealladwy a syml i blant.
Rydym yn cynnig dwsinau o adnoddau addysgol AM DDIM a byddwn yn dal i ychwanegu at y rhain yn ystod y dyddiau a’r wythnosau nesaf ar atebol-siop.com/adnoddau.
 Rydym wedi canslo neu ohirio POB digwyddiad cyhoeddus hyd at ddiwedd mis Mai. Mae’r rhain yn cynnwys lansiadau llyfrau, gweithdai ac ymweliadau ag ysgolion. Rydym yn ailasesu’r sefyllfa yn barhaus ac yn trafod trefniadau amgen ar gyfer hyrwyddo llyfrau a darllen.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu bryderon. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gyda’n gilydd fe symudwn ymlaen.

COVID-19  Information for our customers...


As a valued member of the Atebol family, we are writing to let you know that Atebol remains committed to you through this unprecedented situation. We are operating at full capacity and will continue to serve our customers and their ability to create, share and publish great content. Our mission has always been about connecting people through content and with the changes we’re seeing in our workplaces and communities, that mission is more relevant and important than ever before. 

As you are likely adjusting to working in a more virtual world, where the importance of digital content will grow, we want to make you aware of  the following: 

 ALL orders made through our website atebol-siop.com will be fulfilled as normal.
 We offer FREE Story Time videos through our YouTube channel. 
We offer a FREE e-Book (below) to help explain coronavirus in an effective and simple way for children.
We offer dozens of FREE educational resources which will continually be added to in the coming days and weeks on atebol-siop.com/adnoddau.
 We have cancelled or postponed ALL public events until the end of May. These include book launches, workshops and school visits. We are continually re-assessing the situation and are discussing alternative arrangements for the promotion of books and reading.

Please let us know if you have any questions, comments or concerns. We would love to hear from you.

Together we will make our way forward.