COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Llyfrau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 24

  1. Dawnsio gyda Dementia - Fy Mhrofiad o Fyw'n Bositif gyda Dementia

    Dawnsio gyda Dementia - Fy Mhrofiad o Fyw'n Bositif gyda Dementia

    Cafodd Christine Bryden ddiagnosis o glefyd Alzheimer pan oedd yn 46 oed. Dyma hanes ei phrofiad hi o fyw gyda dementia, drwy archwilio effeithiau problemau'r cof, colli annibyniaeth, anawsterau cyfathrebu a'r blinder o ymdopi â thasgau syml ei bywyd. Addasiad Cymraeg gan Eleanor Reynolds o Dancing with Dementia. Mae'n disgrifio sut y parhoadd i fyw bywyd gweithgar, gyda chefnogaeth ei gwr. Bu'n eiriolwr dros bobl â dementia gan roi sgyrsiau mewn cynhadleddau ar draws y byd. Llyfr sy'n archwilio sut mae dementia yn herio ein syniadau am hunaniaeth bersonol. Mwy o wybodaeth
    £14.99

  2. Ymdrin ag Iselder Ôl-enedigol â Meddwl Tosturiol

    Ymdrin ag Iselder Ôl-enedigol â Meddwl Tosturiol

    Addasiad Cymraeg o The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression gan Michelle Cree. Gall cael babi fod yn gyfnod o lawenydd ond hefyd yn destun pryder a hyd yn oed iselder i famau newydd. Mae’n gyffredin iawn i famau newydd brofi cyfnod byr o bryder yn dilyn genedigaeth ac i fwy nag 1 o bob 10 menyw, gall y profiad ofidus hwn fod yn fwy hirfaith. Bydd y llyfr hunangymorth ymarferol hwn sy’n seiliedig ar Therapi sy’n Canolbwyntio ar Dosturi yn eich helpu i adnabod rhai o’r symptomau a, lle bo hynny’n briodol, eu normaleiddio, a thrwy hynny leddfu eu gofid. Bydd hefyd yn tywys mamau i fod, a mamau newydd trwy’r ddrysfa o deimladau dryslyd a all godi.

    Mwy o wybodaeth
    £15.99

  3. CBAC Canllaw Myfyrwyr: Busnes – Dadansoddiad Busnes a Strategaeth

    CBAC Canllaw Myfyrwyr: Busnes – Dadansoddiad Busnes a Strategaeth

    Addasiad Cymraeg o Student Guide WJEC/EDUQAS Business – Business analysis and strategy ar gyfer myfyrwyr TAG Uwch Blwyddyn 2. Mae’r gyfrol wreiddiol yn Saesneg wedi ei hysgrifennu gan yr athrawon profiadol Mark Hage a Tracey Bell, ac wedi ei gyhoeddi gan wasg Hodder Education. Mae’r gyfrol yn cynnwys crynodebau clir ar y testunau gosod, gyda chwestiynau ac atebion enghreifftiol i wella techneg y myfyriwr yn yr arholiad.

    Mwy o wybodaeth
    £9.99

  4. BTEC Cenedlaethol Chwaraeon: Llyfr Adolygu

    BTEC Cenedlaethol Chwaraeon: Llyfr Adolygu

    Addasiad Cymraeg o BTEC National Sports Units 1 and 2 Revision Workbook sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr ymarfer eu dealltwriaeth o’r meysydd o dan sylw.

    Mwy o wybodaeth
    £10.00

  5. Darllen yn Well: Canllaw Bychan ar Gyfer Deall Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

    Darllen yn Well: Canllaw Bychan ar Gyfer Deall Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

    Addasiad o A Pocket Guide to Understanding Alzheimer's Disease and other Dementias gan Dr James Warner a Dr Nori Graham. Mwy o wybodaeth
    £9.99

  6. Siwan a Cherddi Eraill

    Siwan a Cherddi Eraill

    Argraffiad newydd Atebol yn 2020 o gyfrol enwog Saunders Lewis, Siwan a Cherddi Eraill, a cyhoeddwyd yn flaenorol gan Wasg Dinefwr. Mae’r gyfrol yn cynnwys y ddrama fydryddol Siwan (1954), sy’n portreadu perthynas Siwan â Llywelyn Fawr, a’i charwriaeth gyda Gwilym Brewys. Ceir hefyd rhai o gerddi prin y bardd a’r dramodydd. Mae’r ddrama Siwan ar faes llafur TAG UG Cymraeg (Iaith Gyntaf) CBAC (Uned 1 Y Ffilm a’r Ddrama a Llafaredd).

    Mwy o wybodaeth
    £6.99

  7. BTEC Cenedlaethol Chwaraeon: Llawlyfr Myfyrwyr Llyfr 1

    BTEC Cenedlaethol Chwaraeon: Llawlyfr Myfyrwyr Llyfr 1

    Addasiad Cymraeg o BTEC National Sports Student Book 1 ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio BTEC y Dystysgrif, y Dystysgrif Estynedig, y Diploma Sylfaenol a’r Diploma Estynedig. Mae’r llyfr yn cefnogi’r myfyrwyr drwy’r holl unedau gorfodol ac ystod o’r unedau dewisol, yn eu plith: Anatomeg a Ffisioleg; Iechyd, Chwaraeon a Lles; Seicoleg Chwaraeon; Datblygiad Proffesiynol mewn Chwaraeon. Mae’r llawlyfr gwreiddiol wedi ei ysgrifennu gan dîm o awduron arbenigol, yn cynnwys athrawon BTEC a gweithwyr chwaraeon proffesiynol.

    Mwy o wybodaeth
    £25.00

  8. Darllen yn Well: Bod Yn Bositif Am Ddementia

    Darllen yn Well: Bod Yn Bositif Am Ddementia

    Addasiad o Dementia Positive gan John Killick. Yn y llyfr twymgalon ac ysgogol hwn, mae John Killick yn herio'r tybiaethau hyn. Mae'n dangos sut y gallwn helpu a gwella bywyd y personau â dementia. Llawlyfr hanfodol i unrhyw un sy’n byw gyda diagnosis o ddementia, yn ogystal ag i bobl broffesiynol ynghlwm â gofal dementia a pherthnasau sy’n chwilio am wybodaeth am y cyflwr. Mae dementia yn gyflwr dirgel. Mae’n dychryn llawer ohonom. Teimlwn yn ddiymadferth pan ddown wyneb yn wyneb ag ef. Nid oes raid i bethau fod fel hyn. Mwy o wybodaeth
    £9.99

  9. Cariad Pur (teitl i'w gadarnhau)

    Cariad Pur (teitl i'w gadarnhau)

    Llyfr newydd, gwreiddiol i ddysgwyr ar lefel Canolradd. Rhan o’r gyfres Amdani.

    Nofel iasoer am Sara, tiwtor Cymraeg. Mae grŵp o bobl Prydeinig yn penderfynu ymgartrefu yng nghefn gwlad Gwynedd ac maent yn awyddus i ddechrau ymdoddi i’r gymuned newydd. Mae Paul, arweinydd y grŵp, yn penodi Sara i ddysgu Cymraeg iddynt. Maen nhw’n talu’n hael, yn gweithio’n galed ac mae Sara’n gweld Paul yn ddeniadol iawn! Ydy Sara wedi dod o hyd i'r bywyd perffaith yn y gymuned newydd neu oes cyfrinachau tywyll yn cuddio ar fferm Bywyd Newydd?

    Mwy o wybodaeth
    £4.99

  10. CBAC Canllaw Myfyrwyr: Busnes – Busnes mewn Byd sy’n Newid

    CBAC Canllaw Myfyrwyr: Busnes – Busnes mewn Byd sy’n Newid

    Addasiad Cymraeg o Student Guide WJEC/EDUQAS Business – Business in a changing world ar gyfer myfyrwyr TAG Uwch Blwyddyn 2. Mae’r gyfrol wreiddiol yn Saesneg wedi ei hysgrifennu gan yr athrawon profiadol Mark Hage a Tracey Bell, ac wedi ei gyhoeddi gan wasg Hodder Education. Mae’r gyfrol yn cynnwys crynodebau clir ar y testunau gosod, gyda chwestiynau ac atebion enghreifftiol i wella techneg y myfyriwr yn yr arholiad.

    Mwy o wybodaeth
    £9.99

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 24